Trắc nghiệm Luật đấu thầu số 43/2013/QH13
Theo quy trình giải quyết kiến nghị của nhà thầu về các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư, bên mời thầu phải có văn bản giải quyết kiến nghị của nhà thầu trong thời hạn?: (Luật Đấu thầu số 43)

Theo quy trình giải quyết kiến nghị của nhà thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư, bên mời thầu phải có văn bản giải quyết kiến nghị của nhà thầu trong thời hạn?: (Luật Đấu thầu số 43)

Theo quy trình giải quyết kiến nghị của nhà thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà thầu được gửi văn bản kiến nghị đến chủ đầu tư dự án trong thời hạn bao lâu kể từ ngày có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu? (Luật Đấu thầu số 43)

Theo quy trình giải quyết kiến nghị của nhà thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu, Người có thẩm quyền ban hành quyết định giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu trong thời hạn bao lâu kể từ khi nhận được ý kiến bằng văn bản của Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu? (Luật Đấu thầu số 43)

Theo quy trình giải quyết kiến nghị của nhà thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu, Hội đồng tư vấn trả lời kiến nghị của nhà thầu trong thời hạn bao lâu kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu? (Luật Đấu thầu số 43)

Việc xử lý tình huống trong đấu thầu trên cơ sở phài đảm bảo nguyên tắc nào? (Luật Đấu thầu số 43)

Thẩm quyền xử lý tình huống trong đấu thầu đối với lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thuộc dự án người quyết định xử lý tình huống là: (Luật Đấu thầu số 43)

Thầm quyền xử lý tình huống trong đấu thầu đối với lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu trong mua sắm thưởng xuyên, mua sắm tập trung người quyết định xử lý tình huống là: (Luật Đấu thầu số 43)

Khi khởi kiện về Kết quả lựa chọn nhà thầu, các bên có quyền yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời như sau: (Luật Đấu thầu số 43)

Phát biểu nào sai về điều kiện áp dụng hình thức tự thực hiện: