Bài Trắc nghiệm về hợp đồng theo luật đấu thầu
Tại sao khi lập giá dự thầu nhà thầu phải quan tâm tới loại hợp đồng sẽ ký là gì?

Theo luật Đấu thầu, hợp đồng với Nhà thầu gồm những loại hợp đồng nào?

Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, có phải nêu yêu cầu về bảo đảm thực hiện hợp đồng hay không?

Loại hợp đồng nào dưới đây được áp dụng cho gói thầu nạo vét, cải tạo kênh mương có giá gói thầu 17 tỷ đồng?

Gói thầu tư vấn giám sát thi công công trình được áp dụng loại hợp đồng nào sau đây?

Trong quá trình thương thảo hợp đồng, nội dung thương thảo nào của gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn khác so với nội dung thương thảo của gói thầu xây lắp?

Đối với loại hợp đồng theo thời gian, nhà thầu được thanh toán dựa trên yếu tố nào?

Mức tạm ứng tối thiểu đối với hợp đồng cho gói thầu xây lắp có giá gói thầu từ 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng là bao nhiêu phần trăm giá hợp đồng?

Tìm phát biểu sai về qui định của Luật Đấu thầu đối với hợp đồng trọn gói, trong các câu dưới đây:

Tìm phát biểu sai về qui định của Luật Đấu thầu đối với hợp đồng theo thời gian, trong các câu dưới đây: