Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 3
Khi lập giá dự thầu, nhà thầu có bắt buộc phải sử dụng định mức do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước công bố (ví dụ định mức do Bộ Xây dựng) không?

Mục tiêu cao nhất của nhà thầu khi lập giá dự thầu tham dự các gói thầu là gì?

Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ bao gồm?

Các hành vi không bị cấm trong đấu thầu

Tại sao đơn dự thầu được đặt ở đầu hồ sơ dự thầu nhưng lại được làm sau cùng khi lập hồ sơ dự thầu?

Nhà thầu có giá xét thầu thấp nhất (sau khi sửa lỗi và giảm giá theo quy định) nhưng lại nộp bảo lãnh dự thầu không đúng mẫu thì sẽ bị xử lý thế nào?

Hội nghị tiền đấu thầu sẽ được BMT tổ chức nếu cần thiết, sau đó nội dung hội nghị sẽ được

Theo luật Đấu thầu, hợp đồng với Nhà thầu gồm những loại hợp đồng nào?

Thời gian tối thiểu để chuẩn bị Hồ sơ dự thầu đối với đấu thầu trong nước là ?

Lập hồ sơ mời thầu cho gói thầu theo hình thức Hợp đồng trọn gói, áp dụng phương thức 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ. Phần đề xuất tài chính chỉ cần mẫu bảng 20a, không cần mẫu bảng số 01, số 02 của mẫu số 21 và bảng kê công nhật mẫu số 22 nữa đúng hay sai?

Nhà thầu không được phép tiếp xúc với Bên mời thầu về các vấn đề liên quan đến HSDT của mình và các vấn đề khác liên quan đến gói thầu trong suốt thời gian từ khi mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Đúng hay sai?

Tổng công ty B dự kiến chỉ định thầu cho Công ty C (là công ty con, do Tổng công ty A nắm giữ 90% vốn điều lệ) thực hiện gói thầu xây lắp công trình X thuộc dự án Y mà Tổng công ty A làm chủ đầu tư. Việc chỉ định thầu cho Công ty B thực hiện gói thầu xây lắp công trình Y có vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu hay không?

Giá trị của bảo đảm dự thầu đối với gói thầu xây lắp quy mô nhỏ là bao nhiêu % giá gói thầu

Nhà thầu liên danh A và B thực hiện bảo đảm dự thầu riêng rẽ tương ứng với tỷ lệ % khối lượng công việc đảm nhận trong liên danh. Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, thành viên liên danh B vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến bị tịch thu bảo đảm dự thầu. Hỏi trong trường hợp này bên mời thầu xử lý như thế nào?

Trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu A, đối với hạng mục hàng hóa X, nhà thầu chào hàng hóa X của hãng Panasonic, xuất xứ Việt Nam nhưng tại cột đơn giá nhà thầu lại ghi là "0" đồng. Trong trường hợp này, tổ chuyên gia đánh giá như thế nào?

Mức tạm ứng tối thiểu đối với hợp đồng cho gói thầu xây lắp có giá gói thầu từ 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng là bao nhiêu phần trăm giá hợp đồng?

Quy trình chỉ định thầu thông thường gồm:

Gói thầu nào sau đây không được phép áp dụng hình thức chỉ định thầu:

Trường hợp gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, bên mời thầu phải gửi thông báo bằng văn bản về kết quà đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật đến:

Một trong các điều kiện quan trọng để áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp, đó là: