Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 3
Trong hồ sơ mời thầu, bên mời thầu ghi rõ tỷ lệ dự phòng cho khối lượng phát sinh (b2%), tỷ lệ dự phòng trượt giá (b3%) để nhà thầu làm cơ sở chào thầu. Khi chào thầu nhà thầu có thể dùng tỷ lệ b2% và b3% khác đi không? Biết rằng hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Thành phần HSDT đối với phương thức LCNT 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ?

Ngôn ngữ sử dụng trong đấu thầu là ngôn ngữ nào ?

Nhà thầu không được phép tiếp xúc với Bên mời thầu về các vấn đề liên quan đến HSDT của mình và các vấn đề khác liên quan đến gói thầu trong suốt thời gian từ khi mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Đúng hay sai?

Đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất kỹ thuật với cuộc thầu áp dụng phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ thì có trình bày giá dự thầu không?

Trong các gói thầu xây dựng mà tại thời điểm lựa chọn nhà thầu và đàm phán ký kết hợp đồng đã đủ điều kiện để xác định chính xác về khối lượng và đơn giá, dự phòng phát sinh khối lượng nên để bao nhiêu phần trăm so với tổng chi phí xây dựng và chi phí hạng mục chung của gói thầu?

Đâu không phải là điều kiện bắt buộc trước khi phát hành HSMT, HSYC?

Hình thức đấu thầu hạn chế được áp dụng khi nào?

Đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 1 tỷ đồng, nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu phải đáp ứng điều kiện nào sau đây?

Đối với gói thầu áp dụng quy trình chỉ định thầu thông thường thì phương thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ghi như thế nào?

Việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án thuộc thẩm quyền của?

Nhà thầu đã vượt qua bước sơ tuyển (nhà thầu có tên trong danh sách ngắn) được?

Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa đấu thầu rộng rãi quốc tế, số lượng đồng tiền tối đa để nhà thầu chào thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu là bao nhiêu?

Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, có phải nêu yêu cầu về bảo đảm thực hiện hợp đồng hay không?

Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao, đặc thù, khi xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật phải quy định mức điểm yêu cầu tối thiểu không thấp hơn bao nhiêu % tổng số điểm về kỹ thuật?

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là hệ thống công nghệ thông tin thực hiện các chức năng nào sau đây?

Gói thầu nào sau đây không được phép áp dụng hình thức chỉ định thầu:

Một trong các điều kiện quan trọng để áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp, đó là:

Các hành vi nào sau đây bị cấm trong đấu thầu:

Các hành vi dưới đây nào bị cấm trong đấu thầu?