Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 3
Đối với nhà thầu không được lựa chọn thì trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ?

Thời gian tối thiểu để chuẩn bị Hồ sơ dự thầu đối với đấu thầu trong nước là ?

Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian đánh giá Hồ sơ dự thầu tối đa bao nhiêu ngày

Ngôn ngữ sử dụng trong đấu thầu là ngôn ngữ nào ?

Khi ký hợp đồng trọn gói, mặc dù trong HSMT không có mẫu bảng chi tiết đơn giá dự thầu, nhưng nhà thầu vẫn nên tính kèm theo là để?

Hình thức đấu thầu hạn chế được áp dụng khi nào?

Công ty A là công ty con của Tổng công ty B và là đơn vị hạch toán độc lập. Hỏi Tổng công ty B có thể giao cho Công ty A thực hiện gói thầu theo hình thức tự thực hiện hay không?

Đối với gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu thì có được nêu nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa trong hồ sơ yêu cầu hay không?

Công ty A mua hồ sơ mời thầu sau đó liên doanh với công ty B để tham dự thầu. Hỏi hồ sơ dự thầu của nhà thầu liên danh A-B có được tiếp nhận hay không?

Phương pháp giá thấp nhất được áp dụng trong trường hợp nào?

Khi lập hồ sơ mời thầu, bên mời thầu có thể quy định nội dung "tất cả nhân sự chủ chốt do nhà thầu đề xuất trong hồ sơ dự thầu phải đóng bảo hiểm tại nhà thầu tối thiểu 03 năm" hay không?

Chủ đầu tư Y đang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp (có giá gói thầu 25 tỷ đồng) trên địa bàn tỉnh A. Hồ sơ mời thầu quy định nhà thầu phải có 3 hợp đồng tương tự, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu 18 tỷ đồng, trong đó có 1 hợp đồng xây dựng trên địa bàn tỉnh A. Hỏi quy định như vậy có phù hợp không?

Đối với loại hợp đồng theo thời gian, nhà thầu được thanh toán dựa trên yếu tố nào?

Đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của tổ chuyên gia , bên mời thầu trình chủ đầu tư, phê duyệt:

Danh sách ngắn là ....

Phát biểu nào đúng về định nghĩa gói thầu?

Ngôn ngữ sử dụng trong đấu thầu:

Quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường, gồm:

Các hành vi dưới đây nào bị cấm trong đấu thầu?

Nội dung nào dưới đây thuộc trách nhiệm của tổ chức/bộ máy thẩm định trong đấu thầu: