Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 3
Tại sao khi lập giá dự thầu nhà thầu phải quan tâm tới loại hợp đồng sẽ ký là gì?

Trong hồ sơ mời thầu, bên mời thầu ghi rõ tỷ lệ dự phòng cho khối lượng phát sinh (b2%), tỷ lệ dự phòng trượt giá (b3%) để nhà thầu làm cơ sở chào thầu. Khi chào thầu nhà thầu có thể dùng tỷ lệ b2% và b3% khác đi không? Biết rằng hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Bạn cần biết để cân đối thời gian của cuộc thầu: Thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là bao nhiêu ngày?

Biết rằng hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Trong hồ sơ mời thầu, bên mời thầu ghi rõ tỷ lệ dự phòng cho khối lượng phát sinh (b2%), tỷ lệ dự phòng trượt giá (b3) để nhà thầu làm cơ sở chào thầu. Khi chào thầu nhà thầu có thể dùng tỷ lệ b2% và b3% khác đi không?

Tại sao đơn dự thầu được đặt ở đầu hồ sơ dự thầu nhưng lại được làm sau cùng khi lập hồ sơ dự thầu?

Hành vi nào không bị cấm khi tham gia đấu thầu?

Đối với nhà thầu không được lựa chọn thì trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ?

Thành phần HSDT đối với phương thức LCNT 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ?

Chi thẩm định HSMT, HSYC được tính bằng?

Ngôn ngữ sử dụng trong đấu thầu là ngôn ngữ nào ?

Các hình thức lựa chọn nhà thầu theo Luật đấu thầu là?

Phương thức một giai đoạn 2 túi hồ sơ được áp dụng cho những hình thức lựa chọn nhà thầu nào sau đây?

Việc cán bộ của cơ quan X (vừa nghỉ hưu được 01 tháng) tham dự gói thầu do cơ quan X là chủ đầu tư có vi phạm quy định tại điểm e khoản 6 Điều 89 Luật đấu thầu hay không?

Trường hợp chỉ có một nhà thầu được mời vào mở hồ sơ đề xuất tài chính và đáp ứng yêu cầu. Chủ đầu tư có phải phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu không?

Bên mời thầu có thể phát hành hồ sơ mời thầu đối với gói thầu áp dụng đấu thầu qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào thời điểm nào?

Gói thầu nào sau đây không được phép áp dụng hình thức chỉ định thầu:

Đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của tổ chuyên gia , bên mời thầu trình chủ đầu tư, phê duyệt:

Phát biểu nào đúng về định nghĩa gói thầu?

Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

Các hành vi nào sau đây bị cấm trong đấu thầu: