Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 3
Mục tiêu cao nhất của nhà thầu khi lập giá dự thầu tham dự các gói thầu là gì?

Bạn cần biết để cân đối thời gian của cuộc thầu: Thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là bao nhiêu ngày?

Để chủ động về thời gian làm hồ sơ thầu, bạn cần biết thời gian chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển với đấu thầu trong nước là?

Tại sao đơn dự thầu được đặt ở đầu hồ sơ dự thầu nhưng lại được làm sau cùng khi lập hồ sơ dự thầu?

Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian đánh giá Hồ sơ dự thầu tối đa bao nhiêu ngày

Trường hợp tại cột “đơn giá dự thầu” và cột “thành tiền” nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là?

Theo quy định của Luật đấu thầu, thông báo mời thầu phải được đăng tải trên các phương tiện nào dưới đây?

Nhà thầu liên danh A và B thực hiện bảo đảm dự thầu riêng rẽ tương ứng với tỷ lệ % khối lượng công việc đảm nhận trong liên danh. Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, thành viên liên danh B vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến bị tịch thu bảo đảm dự thầu. Hỏi trong trường hợp này bên mời thầu xử lý như thế nào?

Phương pháp giá thấp nhất được áp dụng trong trường hợp nào?

Khi lập hồ sơ mời thầu, bên mời thầu có thể quy định nội dung "tất cả nhân sự chủ chốt do nhà thầu đề xuất trong hồ sơ dự thầu phải đóng bảo hiểm tại nhà thầu tối thiểu 03 năm" hay không?

Khi tham dự thầu gói thầu xây lắp, trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu không đề cập đến thuế, phí, lệ phí trong giá dự thầu. Tổ chuyên gia, bên mời thầu xử lý trường hợp này như thế nào?

Nhà thầu A tham dự gói thầu mua sắm hàng hóa và chào giá thấp nhất theo thông tin ghi nhận tại lễ mở thầu. Tuy nhiên, khi đánh giá hồ sơ dự thầu thì nhà thầu có giá trị tài sản ròng trong năm gần nhất là âm trong khi hồ sơ mời thầu quy định giá trị này phải dương. Trong trường hợp này, cần xem xét hồ sơ dự thầu của nhà thầu A như thế nào?

Trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu A, đối với hạng mục hàng hóa X, nhà thầu chào hàng hóa X của hãng Panasonic, xuất xứ Việt Nam nhưng tại cột đơn giá nhà thầu lại ghi là "0" đồng. Trong trường hợp này, tổ chuyên gia đánh giá như thế nào?

Năm 2016, Công ty A vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh X trong thời hạn 3 năm. Năm 2017, khi Công ty A tham dự thầu gói thầu B tại tỉnh Y, bên mời thầu gói thầu B sẽ:

Việc cán bộ của cơ quan X (vừa nghỉ hưu được 01 tháng) tham dự gói thầu do cơ quan X là chủ đầu tư có vi phạm quy định tại điểm e khoản 6 Điều 89 Luật đấu thầu hay không?

Gói thầu tư vấn giám sát thi công công trình được áp dụng loại hợp đồng nào sau đây?

Đối với chấm thầu, tổ chấm thầu có thể bỏ phiếu trắng (không có ý kiến) hay không?

Danh sách ngắn là ....

Trường hợp sau khi lựa chọn danh sách ngắn, chỉ có ít hơn 03 nhà thầu đáp ứng yêu cầu thì căn cứ điều kiện cụ thể của gói thầu xử lý theo cách nào sau đây:

Các hành vi nào không bị cấm trong đấu thầu: