Bài trắc nghiệm về những quy định chung trong đấu thầu
Theo quy định của Luật đấu thầu, thông báo mời thầu phải được đăng tải trên các phương tiện nào dưới đây?

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải được đăng tải trên phương tiện nào?

Công ty A mua hồ sơ mời thầu sau đó liên doanh với công ty B để tham dự thầu. Hỏi hồ sơ dự thầu của nhà thầu liên danh A-B có được tiếp nhận hay không?

Phương pháp giá thấp nhất được áp dụng trong trường hợp nào?

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là hệ thống công nghệ thông tin thực hiện các chức năng nào sau đây?

Có ý kiến cho rằng: "Đấu thầu mới có bảo đảm cạnh tranh" là đúng hay sai ?

Đối với chấm thầu, tổ chấm thầu có thể bỏ phiếu trắng (không có ý kiến) hay không?

Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu đối với đấu thầu trong nước, tối đa là:

Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu (đã bao gồm thuế) đối với đấu thầu quốc tế, tối đa là:

Đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu … chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu: