Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 2
Biết rằng hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Trong hồ sơ mời thầu, bên mời thầu ghi rõ tỷ lệ dự phòng cho khối lượng phát sinh (b2%), tỷ lệ dự phòng trượt giá (b3) để nhà thầu làm cơ sở chào thầu. Khi chào thầu nhà thầu có thể dùng tỷ lệ b2% và b3% khác đi không?

Khi có yêu cầu làm rõ HSMT từ nhà thầu A trước thời điểm đóng thầu một số ngày theo quy định trong BDL thì

Sau khi đánh giá hồ sơ dự thầu, Nhà thầu A được xếp hạng thứ nhất với giá xét thầu (sau khi sửa lỗi và giảm giá theo quy định) thấp nhất. Nhưng lại thiếu công trình tương tự thì sẽ bị xử lý thế nào?

Tôi đã bị 1 chuyên gia phê bình vì dùng thuật ngữ này chưa chuẩn. Vậy bạn phải chuẩn. Luật Đấu thầu đã sử dụng thuật ngữ theo phương án nào sau đây?

Đối với nhà thầu không được lựa chọn thì trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ?

Theo luật Đấu thầu, hợp đồng với Nhà thầu gồm những loại hợp đồng nào?

Chi thẩm định HSMT, HSYC được tính bằng?

Đối với đấu thầu trong nước, nhà thầu được chào thầu loại tiền nào ?

Trong các gói thầu xây dựng mà tại thời điểm lựa chọn nhà thầu và đàm phán ký kết hợp đồng đã đủ điều kiện để xác định chính xác về khối lượng và đơn giá, dự phòng phát sinh khối lượng nên để bao nhiêu phần trăm so với tổng chi phí xây dựng và chi phí hạng mục chung của gói thầu?

Hình thức đấu thầu hạn chế được áp dụng khi nào?

Chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá trị trong hạn mức theo quy định của Chính phủ. Nội dung nào sau đây không được áp dụng theo hình thức này?

Công ty A mua hồ sơ mời thầu sau đó liên doanh với công ty B để tham dự thầu. Hỏi hồ sơ dự thầu của nhà thầu liên danh A-B có được tiếp nhận hay không?

Nhà thầu đã vượt qua bước sơ tuyển (nhà thầu có tên trong danh sách ngắn) được?

Trong hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp, nhà thầu có bắt buộc phải chào đơn giá các hạng mục công việc không vượt quá định mức, đơn giá do Nhà nước quy định hay không?

Trong quá trình thương thảo hợp đồng, nội dung thương thảo nào của gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn khác so với nội dung thương thảo của gói thầu xây lắp?

Chủ đầu tư X tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn Y, gói thầu có 3 nhà thầu tham dự là nhà thầu A, B, C. Trong lễ mở thầu, nhà thầu B và nhà thầu C đồng thời có đơn xin rút khỏi việc dự thầu. Chủ đầu tư tìm hiểu và có bằng chứng việc nhà thầu B và nhà thầu C rút hồ sơ để nhằm mục đích cho nhà thầu A trúng thầu. Trong trường hợp này, các nhà thầu bị xử lý như thế nào?

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là hệ thống công nghệ thông tin thực hiện các chức năng nào sau đây?

Gói thầu hỗn hợp là gói thầu bao gồm:

Phát biểu nào đúng về định nghĩa gói thầu?

Quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường, gồm: