Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 2
Hành vi nào không bị cấm khi tham gia đấu thầu?

Chi phí tổ chức cho nhà thầu đi khảo sát hiện trường gói thầu để chào thầu do bên nào chi trả?

Thời gian tối thiểu để chuẩn bị Hồ sơ dự thầu đối với đấu thầu trong nước là ?

Trường hợp tại cột “đơn giá dự thầu” và cột “thành tiền” nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là?

Đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất kỹ thuật với cuộc thầu áp dụng phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ thì có trình bày giá dự thầu không?

Phương thức một giai đoạn 2 túi hồ sơ được áp dụng cho những hình thức lựa chọn nhà thầu nào sau đây?

Nhà thầu phải độc lập với nhà thầu khác cùng tham dự thầu trong một gói thầu khi áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu nào?

Đối với gói thầu áp dụng quy trình chỉ định thầu thông thường thì phương thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ghi như thế nào?

Theo quy định của Luật đấu thầu, thông báo mời thầu phải được đăng tải trên các phương tiện nào dưới đây?

Khi đấu thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, nếu nhà thầu không tuân thủ chỉ dẫn của hồ sơ mời thầu, để đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất kỹ thuật vào hồ sơ đề xuất tài chính thì tại lễ mở thầu hồ sơ đề xuất kỹ thuật bên mời thầu phải xử lý thế nào?

Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa đấu thầu rộng rãi quốc tế, số lượng đồng tiền tối đa để nhà thầu chào thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu là bao nhiêu?

Khi tham dự thầu gói thầu xây lắp, trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu không đề cập đến thuế, phí, lệ phí trong giá dự thầu. Tổ chuyên gia, bên mời thầu xử lý trường hợp này như thế nào?

Năm 2016, Công ty A vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh X trong thời hạn 3 năm. Năm 2017, khi Công ty A tham dự thầu gói thầu B tại tỉnh Y, bên mời thầu gói thầu B sẽ:

Trường hợp chỉ có một nhà thầu được mời vào mở hồ sơ đề xuất tài chính và đáp ứng yêu cầu. Chủ đầu tư có phải phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu không?

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là hệ thống công nghệ thông tin thực hiện các chức năng nào sau đây?

Quy trình chi định thầu rút gọn (đối với các gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu) gồm:

Trường hợp nhà thầu cùng lúc tham dự nhiều gói thầu và được đánh giá xếp hạng thứ nhất đối với gói thầu này đồng thời trúng thầu ở một hoặc nhiều gói thầu khác thì chủ đầu tư, bên mời thầu cần phải:

Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn, gồm:

Các hành vi dưới đây nào bị cấm trong đấu thầu?