Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 2
Để chủ động về thời gian làm hồ sơ thầu, bạn cần biết thời gian chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển với đấu thầu trong nước là?

Thời gian tối thiểu để chuẩn bị Hồ sơ dự thầu đối với đấu thầu trong nước là ?

Ngôn ngữ sử dụng trong đấu thầu là ngôn ngữ nào ?

Lập hồ sơ mời thầu cho gói thầu theo hình thức Hợp đồng trọn gói, áp dụng phương thức 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ. Phần đề xuất tài chính chỉ cần mẫu bảng 20a, không cần mẫu bảng số 01, số 02 của mẫu số 21 và bảng kê công nhật mẫu số 22 nữa đúng hay sai?

Trường hợp tại cột “đơn giá dự thầu” và cột “thành tiền” nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là?

Có mấy hình thức lựa chọn nhà thầu Luật đấu thầu?

Hình thức đấu thầu hạn chế được áp dụng khi nào?

Tổng công ty B dự kiến chỉ định thầu cho Công ty C (là công ty con, do Tổng công ty A nắm giữ 90% vốn điều lệ) thực hiện gói thầu xây lắp công trình X thuộc dự án Y mà Tổng công ty A làm chủ đầu tư. Việc chỉ định thầu cho Công ty B thực hiện gói thầu xây lắp công trình Y có vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu hay không?

Đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 1 tỷ đồng, nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu phải đáp ứng điều kiện nào sau đây?

Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, có phải nêu yêu cầu về bảo đảm thực hiện hợp đồng hay không?

Khi lập hồ sơ mời thầu, bên mời thầu có thể quy định nội dung "tất cả nhân sự chủ chốt do nhà thầu đề xuất trong hồ sơ dự thầu phải đóng bảo hiểm tại nhà thầu tối thiểu 03 năm" hay không?

Trong hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp, nhà thầu có bắt buộc phải chào đơn giá các hạng mục công việc không vượt quá định mức, đơn giá do Nhà nước quy định hay không?

Trường hợp chỉ có một nhà thầu được mời vào mở hồ sơ đề xuất tài chính và đáp ứng yêu cầu. Chủ đầu tư có phải phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu không?

Theo quy định của hồ sơ mời thầu, nhà thầu phải có một số hợp đồng tương tự đã hoàn thành hoặc hoàn thành phần lớn từ năm 2014 trở lại đây, khi đó:

Sau khi đã đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và được cấp chứng thư số, trong trường hợp nào đơn vị phải thực hiện việc đăng ký thêm chứng thư số?

Gói thầu nào sau đây không được phép áp dụng hình thức chỉ định thầu:

Danh sách ngắn là ....

Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

Quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường, gồm:

Các hành vi nào không bị cấm trong đấu thầu: