Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 2
Bạn cần biết để cân đối thời gian của cuộc thầu: Thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là bao nhiêu ngày?

Nội dung nào sau đây không cần để chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu?

Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian đánh giá Hồ sơ dự thầu tối đa bao nhiêu ngày

Đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất kỹ thuật với cuộc thầu áp dụng phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ thì có trình bày giá dự thầu không?

Chọn đáp án đúng khi nói về phương thức một giai đoạn 2 túi hồ sơ?

Tổng công ty B dự kiến chỉ định thầu cho Công ty C (là công ty con, do Tổng công ty A nắm giữ 90% vốn điều lệ) thực hiện gói thầu xây lắp công trình X thuộc dự án Y mà Tổng công ty A làm chủ đầu tư. Việc chỉ định thầu cho Công ty B thực hiện gói thầu xây lắp công trình Y có vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu hay không?

Theo quy định của Luật đấu thầu, thông báo mời thầu phải được đăng tải trên các phương tiện nào dưới đây?

Việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án thuộc thẩm quyền của?

Nhà thầu liên danh A và B thực hiện bảo đảm dự thầu riêng rẽ tương ứng với tỷ lệ % khối lượng công việc đảm nhận trong liên danh. Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, thành viên liên danh B vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến bị tịch thu bảo đảm dự thầu. Hỏi trong trường hợp này bên mời thầu xử lý như thế nào?

Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa đấu thầu rộng rãi quốc tế, số lượng đồng tiền tối đa để nhà thầu chào thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu là bao nhiêu?

Việc cán bộ của cơ quan X (vừa nghỉ hưu được 01 tháng) tham dự gói thầu do cơ quan X là chủ đầu tư có vi phạm quy định tại điểm e khoản 6 Điều 89 Luật đấu thầu hay không?

Quy định nào về giá dự thầu dưới đây là đầy đủ?

Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp công trình X quy định từ năm 2014 đến trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu phải hoàn thành tối thiểu 03 hợp đồng có tính chất, độ phức tạp tương tự với gói thầu đang xét, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là 70 tỷ đồng. Nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về hợp đồng tương tự trong trường hợp nào sau đây?

Chủ đầu tư X tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn Y, gói thầu có 3 nhà thầu tham dự là nhà thầu A, B, C. Trong lễ mở thầu, nhà thầu B và nhà thầu C đồng thời có đơn xin rút khỏi việc dự thầu. Chủ đầu tư tìm hiểu và có bằng chứng việc nhà thầu B và nhà thầu C rút hồ sơ để nhằm mục đích cho nhà thầu A trúng thầu. Trong trường hợp này, các nhà thầu bị xử lý như thế nào?

Hạn mức chỉ định thầu:

Trường hợp nhà thầu cùng lúc tham dự nhiều gói thầu và được đánh giá xếp hạng thứ nhất đối với gói thầu này đồng thời trúng thầu ở một hoặc nhiều gói thầu khác thì chủ đầu tư, bên mời thầu cần phải:

Đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia, bên mời thầu trình chủ đầu tư, phê duyệt:

Ngôn ngữ sử dụng trong đấu thầu:

Các hành vi nào sau đây bị cấm trong đấu thầu:

Các hành vi nào bị cấm trong đấu thầu?