Trắc nghiệm Nghị định số 63/2014/NĐ-CP
Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ: quy định thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu như sau: (Nghị định số 63)

Hồ sơ quyết toán, hồ sơ hoàn công và các tài liệu liên quan đến nhà thầu trúng thầu của gói thầu được lưu trữ thời gian bao lâu? (Nghị định số 63)

Hợp đồng được coi là đã được thanh lý kể từ ngày các bên tham gia hợp đồng hoàn thành các trách nhiệm trong biên bản thanh lý hợp đồng trong thời hạn bao nhiều ngày? (Nghị định số 63)

Bên mời thầu tổ chức lập điều khoản tham chiếu, dự thào hợp đồng đổi với vị trí tư vấn cá nhân cần tuyển chọn. Nội điều khoàn tham chiếu bao gồm: (Nghị định số 63)

Trường hợp tư vấn là nhóm chuyên gia để giao dịch với Bên mời thầu, chủ đầu tư nhóm chuyên gia phải: (Nghị định số 63)

Hợp động thanh lý trong các trường hợp sau đây: (Nghị định số 63)

Thanh toán đối với loại hợp đồng mua sắm hàng hóa theo đơn giá cố định, tùy theo tính chất hàng hóa quy định hồ sơ thanh toán bao gồm: (Nghị định số 63)

Trước khi ký báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, đơn vị thẩm định có thể: (Nghị định số 63)

Nội dung của hợp đồng được lập theo những quy định sau: (Nghị định số 63)

Hợp đồng được ký kết giữa các bên mời thầu và nhà thầu là hợp đồng: (Nghị định số 63)

Trách nhiệm của nhà thầu trong quản lý việc sử dụng vốn tạm ứng hợp đồng như thế nào? (Nghị định số 63)

Việc áp dụng hình thức tự thực hiện phải được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 25 của Luật đấu thầu và đáp ứng các điều kiện sau đây: (Nghị định số 63)

Theo quy trình giải quyết kiến nghị của nhà thầu về các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư, bên mời thầu phải có văn bản giải quyết kiến nghị của nhà thầu trong thời hạn?: (Luật Đấu thầu số 43)

Tìm phát biểu sai so với Luật Đấu thầu và Nghị định 63, trong các câu dưới đây:

Phát biểu nào sai về điều kiện áp dụng hình thức tự thực hiện: