Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 2
Thời gian tối thiểu để chuẩn bị HSDT đối với đấu thầu trong nước là? (bạn cần biết để ước lượng thời gian, sử dụng Dự thầu GXD để lập giá thầu có tối đa bao nhiêu thời gian)

Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ bao gồm?

Biết rằng hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Trong hồ sơ mời thầu, bên mời thầu ghi rõ tỷ lệ dự phòng cho khối lượng phát sinh (b2%), tỷ lệ dự phòng trượt giá (b3) để nhà thầu làm cơ sở chào thầu. Khi chào thầu nhà thầu có thể dùng tỷ lệ b2% và b3% khác đi không?

Giá dự thầu của nhà thầu cao hơn giá gói thầu được duyệt dùng để xét thầu của chủ đầu tư thì nhà thầu có bị loại hay không?

Nhà thầu có giá xét thầu thấp nhất (sau khi sửa lỗi và giảm giá theo quy định) nhưng lại nộp bảo lãnh dự thầu không đúng mẫu thì sẽ bị xử lý thế nào?

Chi thẩm định HSMT, HSYC được tính bằng?

Lập hồ sơ mời thầu cho gói thầu theo hình thức Hợp đồng trọn gói, áp dụng phương thức 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ. Phần đề xuất tài chính chỉ cần mẫu bảng 20a, không cần mẫu bảng số 01, số 02 của mẫu số 21 và bảng kê công nhật mẫu số 22 nữa đúng hay sai?

Vì sao đơn dự thầu đóng quyển nằm ngay đầu tiên của hồ sơ dự thầu nhưng khi làm thầu lại phải trình bày và in ra sau cùng?

Đơn dự thầu tài chính nhiều khi chỉ 1 mình giám đốc, tổng giám đốc được biết là do?

Trong các gói thầu xây dựng mà tại thời điểm lựa chọn nhà thầu và đàm phán ký kết hợp đồng đã đủ điều kiện để xác định chính xác về khối lượng và đơn giá, dự phòng phát sinh khối lượng nên để bao nhiêu phần trăm so với tổng chi phí xây dựng và chi phí hạng mục chung của gói thầu?

Nội dung nào trong các phương án sau đây là không bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu?

Có mấy hình thức lựa chọn nhà thầu Luật đấu thầu?

Chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá trị trong hạn mức theo quy định của Chính phủ. Nội dung nào sau đây không được áp dụng theo hình thức này?

Đối với gói thầu áp dụng quy trình chỉ định thầu thông thường thì phương thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ghi như thế nào?

Việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án thuộc thẩm quyền của?

Phương pháp giá thấp nhất được áp dụng trong trường hợp nào?

Quy định nào về giá dự thầu dưới đây là đầy đủ?

Chủ đầu tư X tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn Y, gói thầu có 3 nhà thầu tham dự là nhà thầu A, B, C. Trong lễ mở thầu, nhà thầu B và nhà thầu C đồng thời có đơn xin rút khỏi việc dự thầu. Chủ đầu tư tìm hiểu và có bằng chứng việc nhà thầu B và nhà thầu C rút hồ sơ để nhằm mục đích cho nhà thầu A trúng thầu. Trong trường hợp này, các nhà thầu bị xử lý như thế nào?

Trường hợp gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, bên mời thầu phải gửi thông báo bằng văn bản về kết quà đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật đến:

Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây: