Hợp đồng trọn gói, phát sinh công việc hợp lý, A-B thỏa thuận không được thì làm thế nào?

Hợp đồng trọn gói, phát sinh công việc hợp lý, A-B thỏa thuận không được thì làm thế nào?

18/09/2018 / Nguyễn Thế Anh

Lượt xem: 1


Nhiều bạn học viên lớp Thanh Quyết toán GXD đặt câu hỏi: Hợp đồng trọn gói, phát sinh công việc hợp lý, A-B thỏa thuận với nhau không được thì làm thế nào?

Trường hợp này bạn căn cứ vào Điều 37. Điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng.

Khoản 2. Việc điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng được quy định sau:
a) Đối với hợp đồng trọn gói: Trường hợp có phát sinh hợp lý những công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng cung cấp thiết bị là nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế; đối với hợp đồng tư vấn là nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện).
Trường hợp này, khi điều chỉnh khối lượng không làm vượt giá gói thầu được phê duyệt thì chủ đầu tư và nhà thầu tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng; trường hợp vượt giá gói thầu được phê duyệt thì phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định; trường hợp thỏa thuận không được thì khối lượng các công việc phát sinh đó sẽ hình thành gói thầu mới, việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu này theo quy định hiện hành.

Bạn đối chiếu với quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định & Thông tư về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu, xem đủ điều kiện áp dụng hình thức chỉ định thầu hay đấu thầu rộng rãi... để lựa chọn nhà thầu khác thực hiện các công việc phát sinh đó.

Ngoài ra, cũng nên rút kinh nghiệm cho các hợp đồng sau nhé:

Khoản 1. Các bên tham gia hợp đồng phải thỏa thuận cụ thể về các trường hợp được điều chỉnh khối lượng, phạm vi và trình tự, thủ tục điều chỉnh khối lượng. 

Có thể bạn chưa biết: Tại lớp học Thanh Quyết toán GXD, bạn được thực hành phần mềm Quyết toán GXD với các số liệu hợp đồng xây dựng, các loại hợp đồng, các tình huống điều chỉnh giá, các quy định hiện hành, nhiều tình huống rất hay. Hãy liên hệ Ms Thu An 0985 099 938 để đăng ký học. Bạn không nên bỏ qua khóa học Thanh Quyết toán GXD.