Học dự toán công trình: Cách xác định Chi phí gián tiếp trong dự toán xây dựng

Học dự toán công trình: Cách xác định Chi phí gián tiếp trong dự toán xây dựng

28/02/2020 / Nguyễn Thế Anh

Lượt xem: 1


Cách xác định Chi phí gián tiếp trong dự toán xây dựng

Ngày 14/08/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Nghị định số 68 sẽ thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ từ ngày 01/10/2019.

Trong Nghị định số 68/2019/NĐ-CP có nhiều điểm mới, các giảng viên định giá hàng đầu của GXD đã nghiên cứu, phân tích và so sánh sự khác nhau. Các bạn đang làm dự toán, quản lý chi phí, kỹ sư QS, quản lý dự án xây dựng... hẳn rất quan tâm vấn đề: Chi phí gián tiếp trong dự toán xây dựng được xác định như thế nào?

Theo quy định tại điều 9 của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP nói trên thì:
"Chi phí xây dựng gồm chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công, máy thi công được xác định trên cơ sở khối lượng các công tác, công việc xây dựng được đo bóc, tính toán từ bản vẽ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật, yêu cầu công việc phải thực hiện của công trình, giá xây dựng của công trình và chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng được xác định căn cứ theo định mức chi phí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc xác định bằng phương pháp lập dự toán."

Chúng ta sẽ diễn giải lời văn nói trên thành công thức như sau:

Gxd = T + GT + TL + GTGT​

Trong đó:
+ Gxd: Chi phí xây dựng
+ T: Chi phí trực tiếp
+ GT: Chi phí gián tiếp (tạm ký hiệu tạm là GT, còn ký hiệu chính thức phải đợi thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn)
+ TL: Thu nhập chịu thuế tính trước
+ GTGT: Thuế giá trị gia tăng

> Chi phí trực tiếp T được xác định bằng công thức sau: T = VL + NC + M
Trong đó:
+ VL là chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được xác định trên cơ sở khối lượng các công tác, công việc xây dựng được đo bóc, tính toán từ bản vẽ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật, yêu cầu công việc phải thực hiện của công trình, giá xây dựng của công trình.
+ Còn GT và TL được xác định căn cứ theo định mức chi phí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc xác định bằng phương pháp lập dự toán.

Như vậy, chúng ta còn phải đợi bảng định mức chi phí do BXD ban hành để có thể tính được GT và TL (theo quy định của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP).

Tuy nhiên, qua nghiên cứu so sánh giữa 2 Nghị định số 32 và 68, cùng với nghiên cứu Tờ trình dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 32 của Bộ Xây dựng gửi Chính phủ thì:

- Chúng ta không thấy khoản Chi phí chung nữa.

- Ta cũng thấy Nghị định 68 đã bỏ “chi phí hạng mục chung” trong khoản mục “chi phí khác”, các chi phí này được đưa thành "chi phí gián tiếp" trong chi phí xây dựng.

Như vậy, theo dự đoán của GXD, khi thông tư mới thay thế thông tư số 06/2016/TT-BXD ra đời, Chi phí gián tiếp sẽ gồm:

1- Chi phí chung (xác định bằng định mức tỷ lệ)

2- Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công (xác định bằng định mức tỷ lệ)

3- Chi phí không xác định được khối lượng từ thiết kế (xác định bằng định mức tỷ lệ)

4- Chi phí gián tiếp khác (xác định bằng lập dự toán, nếu có).

Chi phí gián tiếp trong dự toán xây dựng công trình

Tác giả: Nguyễn Thế Anh

Giảng viên dự toán xây dựng, Công ty CP Giá Xây Dựng.