Em học chuyên ngành kỹ thuật muốn tìm hiểu về định giá xây dựng thì nên tìm hiểu các nội dung gì?

Em học chuyên ngành kỹ thuật muốn tìm hiểu về định giá xây dựng thì nên tìm hiểu các nội dung gì?

22/09/2018 / Nguyễn Thế Anh

Lượt xem: 1


Kiến thức về định giá xây dựng rất là mênh mang, từ kinh nghiệm nhiều năm của tôi rút ra các chủ đề sau bạn nên tập trung, không lan man, tìm tài liệu đọc, lấy đó làm các từ khóa để google, xung quanh thấy những gì liên quan là chú ý...

1.  Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành
Topic này bạn tìm hiểu các nội dung chủ yếu sau:
1.1.  Những nội dung cơ bản của hệ thống pháp luật có liên quan đến đầu tư xây dựng công trình: Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai;
1.2.  Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;
1.3.  Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình;
1.4.  Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
1.5.  Điều kiện năng lực của các chủ thể tham gia trong quá trình đầu tư xây dựng công trình.

2.  Tổng quan về công tác định giá xây dựng
Topic này bạn tìm hiểu các nội dung chủ yếu sau:
2.1.  Khái niệm về định giá xây dựng;
2.2.  Những đặc điểm của thị trường xây dựng, của sản phẩm xây dựng và công nghệ xây dựng đến công tác định giá xây dựng;
2.3.  Nội dung, nhiệm vụ định giá xây dựng;
2.4.  Chế độ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng, tư vấn quản lý chi phí;
2.5.  Mối quan hệ giữa giá xây dựng công trình với độ dài thời gian xây dựng, chất lượng công trình xây dựng;
2.6.  Quản lý công tác định giá xây dựng.

3.  Phương pháp xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình
Topic này bạn tìm hiểu các nội dung chủ yếu sau:
3.1.  Lập kế hoạch chi phí chuẩn bị dự án;
3.2.  Phương pháp xác định tổng mức đầu tư của dự án;
3.3.  Phương pháp xác định suất vốn đầu tư;
3.4.  Phương pháp xác định chỉ số giá;
3.5.  Phương pháp xác định hiệu quả đầu tư của dự án;
3.6.  Phương pháp đánh giá rủi ro và hiệu quả của dự án.

4.  Phương pháp xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình
Topic này bạn tìm hiểu các nội dung chủ yếu sau:
4.1.  Phương pháp xây dựng định mức xây dựng;
4.2.  Phương pháp xác định đơn giá xây dựng công trình;
4.3.  Phương pháp xác định giá ca máy, giá thuê máy;
4.4.  Phương pháp xác định độ dài thời gian xây dựng;
4.5.  Cách sử dụng các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật trong định giá xây dựng.

5.  Phương pháp đo bóc khối lượng và kiểm soát chi phí
Topic này bạn tìm hiểu các nội dung chủ yếu sau:
5.1.  Nguyên tắc, căn cứ, trình tự đo bóc khối lượng:
5.2.  Phương pháp đo bóc khối lượng và sử dụng kết qủa đo bóc khối lượng trong công tác định giá xây dựng.
5.3.  Kiểm soát khống chế chi phí theo các giai đoạn đầu tư xây dựng công trình.

6.  Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình
Topic này bạn tìm hiểu các nội dung chủ yếu sau: 
6.1.  Sự hình thành các khoản mục chi phí công trình và cách xác định;
6.2.  Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình;
6.3.  Quản lý dự toán xây dựng công trình.

7.  Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
Topic này bạn tìm hiểu các nội dung chủ yếu sau: 
7.1.  Những quy định chủ yếu liên quan đến lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;
7.2.  Lập kế hoạch đấu thầu và xác định giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu;
7.3.  Xác định các yêu cầu liên quan đến đề xuất tài chính và gía dự thầu;
7.4.  Lập hồ sơ đề xuất tài chính và tính toán xác định giá dự thầu;
7.5.  Đánh giá đề xuất tài chính và gía dự thầu.

8.  Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng
Topic này bạn tìm hiểu các nội dung chủ yếu sau: 
8.1.  Các loại hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
8.2.  Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng;
8.3.  Những nội dung chủ yếu của hợp đồng xây dựng;
8.4.  Xác định giá hợp đồng xây dựng;
8.5.  Điều chỉnh giá hợp đồng;
8.6.  Thanh toán, quyết toán hợp đồng;
8.7.  Quản lý hợp đồng xây dựng.

9.  Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình
Topic này bạn tìm hiểu các nội dung chủ yếu sau: 
9.1.  Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư;
9.2.  Quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình;
9.3.  Xác định giá trị tài sản bàn giao đưa vào sử dụng.

Ngoài ra còn nhiều mảng kiến thức nữa như: Windows - cấu hình và sắp xếp tài liệu khoa học, Excel chuyên ngành, các phần mềm GXD: Dự toán GXD, Dự thầu GXD, QLCL GXD, Quyết toán GXD...

Bạn cứ tìm hiểu dần dần, không ngừng tích lũy, thấy việc dự án, công trình được sếp giao thì lao vào làm và tìm hiểu, không ngại việc... bạn sẽ sớm giỏi thôi. Tích lũy đủ về lượng sẽ đạt sự nhảy vọt về chất. Chúc bạn thành công.

Đăng ký khóa học Định giá xây dựng tại GXD mời bạn liên hệ với Ms Thu An 0985 099 938 hoặc 0974 889 500 hoặc bất kỳ nhân viên GXD nào trong vòng kết nối của bạn.