Công ty cổ phần giá xây dựng
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KỸ SƯ CHUYÊN NGHIỆP
Độc lập - tự do - hạnh phúc
Chứng nhận khóa đào tạo trực tuyến
Bồi dưỡng nghiệp vụ
Ảnh đại diện
Chứng nhận (ông/bà): Trần Quốc Thư
Sinh ngày: 06/03/1991
Địa chỉ: Hà Nội
Đã hoàn thành khóa học: Khóa học lập Dự toán dự thầu GXD online
Kết quả xếp loại:
Kết quả xếp loại: Trung bình khá