Công ty cổ phần giá xây dựng
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KỸ SƯ CHUYÊN NGHIỆP
Độc lập - tự do - hạnh phúc
Chứng nhận khóa đào tạo trực tuyến
Bồi dưỡng nghiệp vụ
Ảnh đại diện
Chứng nhận (ông/bà): theanh
Sinh ngày: 08/09/1975
Địa chỉ: ...
Đã hoàn thành khóa học: Học sử dụng phần mềm Dự thầu GXD Online
Kết quả xếp loại:
Kết quả xếp loại: Xuất sắc