Công ty cổ phần giá xây dựng
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KỸ SƯ CHUYÊN NGHIỆP
Độc lập - tự do - hạnh phúc
Chứng nhận khóa đào tạo trực tuyến
Bồi dưỡng nghiệp vụ
Ảnh đại diện
Chứng nhận (ông/bà): Nguyễn Minh Đức
Sinh ngày: 03/09/1997
Địa chỉ: Thành phố Lạng Sơn
Đã hoàn thành khóa học: Khóa đào tạo Quantity Surveyor (Kỹ sư QS, kỹ sư khối lượng)
Kết quả xếp loại:
Kết quả xếp loại: Chưa xếp hạng