Công ty cổ phần giá xây dựng
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KỸ SƯ CHUYÊN NGHIỆP
Độc lập - tự do - hạnh phúc
Chứng nhận khóa đào tạo trực tuyến
Bồi dưỡng nghiệp vụ
Ảnh đại diện
Chứng nhận (ông/bà): Thu Hương
Sinh ngày: __ / __ / __
Địa chỉ: ...
Đã hoàn thành khóa học: Học Excel chuyên ngành dự toán Online
Kết quả xếp loại:
Kết quả xếp loại: Chưa xếp hạng