Công ty cổ phần giá xây dựng
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KỸ SƯ CHUYÊN NGHIỆP
Độc lập - tự do - hạnh phúc
Chứng nhận khóa đào tạo trực tuyến
Bồi dưỡng nghiệp vụ
Ảnh đại diện
Chứng nhận (ông/bà): Nguyễn Ngọc Hải
Sinh ngày: 06/06/1996
Địa chỉ: Nha Trang, Khánh Hòa
Đã hoàn thành khóa học: Học sử dụng Phần mềm Quản lý chất lượng GXD
Kết quả xếp loại:
Kết quả xếp loại: Chưa xếp hạng