Công ty cổ phần giá xây dựng
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KỸ SƯ CHUYÊN NGHIỆP
Độc lập - tự do - hạnh phúc
Chứng nhận khóa đào tạo trực tuyến
Bồi dưỡng nghiệp vụ
Ảnh đại diện
Chứng nhận (ông/bà): Nguyễn Thế Anh
Sinh ngày: 09/09/1975
Địa chỉ: Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng
Đã hoàn thành khóa học: Khóa Thanh Quyết toán GXD online rất hay, tiền về ngay
Kết quả xếp loại:
Kết quả xếp loại: Yếu