Lập dự toán chi phí Quản lý dự án và chi phí Tư vấn theo Quyết định số 79/QĐ-BXD

Giảng viên : Nguyễn Thế Anh

550,000 ₫

700,000 ₫

Đăng nhập

Thời lượng: 30 giờ

Bài giảng: 44 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

- Nắm bắt Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

- Tìm hiểu công thức xác định, cách nội suy chi phí Quản lý dự án và chi phí Tư vấn đầu tư xây dựng công trình theo Quyết định số 79/QĐ-BXD

- Giải 10 bài toán tình huống về xác định chi phí Quản lý dự án và chi phí Tư vấn đầu tư xây dựng công trình (áp dụng Quyết định số 79/QĐ-BXD). Xem 1 video bài học.

- Thành thạo phần mềm Dự toán GXD để xác định chi phí Quản lý dự án và chi phí Tư vấn.

- Tìm hiểu phương pháp lập dự toán chi phí Tư vấn theo phương pháp Tháng Người (Man-Month)

- Tìm hiểu các tình huống (Case Study) trong thực tiễn lập và quản lý chi phí, định giá xây dựng

- Thành thạo Excel tự chủ động thiết kế bảng tính Nội suy chi phí Quản lý dự án và chi phí tư vấn

- Và nhiều nội dung kiến thức, tư quy quan trọng khác.

Quyết định số 79/QĐ-BXD và tư liệu khóa học

 • Quyết định số 79/QĐ-BXD & slide giới thiệu
 • Tính năng xác định Chi phí QLDA và chi phí Tư vấn của Dự toán GXD
 • Sử dụng phần mềm SnagIt để viết báo cáo thu hoạch
 • Quyết định số 79/QĐ-BXD - Quiz dạo đầu

Bài thực hành số 1 và các tình huống (Gtv)

 • Xác định Chi phí Quản lý dự án và Chi phí Lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật
 • Quyết định số 79/QĐ-BXD - Tình huống Case Study 1
 • Thiết kế bảng Excel tra Chi phí QLDA và Tư vấn theo QĐ79 - bài 1
 • Quyết định số 79/QĐ-BXD - Quiz 1

Bài thực hành số 2 và các tình huống (Gtv)

 • Bài thực hành số 2 xác định chi phí tư vấn (Gtv)
 • Quyết định số 79/QĐ-BXD - Tình huống Case Study 2
 • Thiết kế bảng Excel tra Chi phí QLDA và Tư vấn theo QĐ79 - bài 2
 • Quyết định số 79/QĐ-BXD - Quiz 2

Bài thực hành số 3 và các tình huống (Gtv)

 • Bài thực hành số 3 xác định chi phí tư vấn (Gtv)
 • Quyết định số 79/QĐ-BXD - Tình huống Case Study 3
 • Thiết kế bảng Excel tra Chi phí QLDA và Tư vấn theo QĐ79 - bài 3
 • Quyết định số 79/QĐ-BXD - Quiz 3

Bài thực hành số 4 và các tình huống (Gtv)

 • Bài thực hành số 4 xác định chi phí tư vấn (Gtv)
 • Quyết định số 79/QĐ-BXD - Tình huống Case Study 4
 • Thiết kế bảng Excel tra Chi phí QLDA và Tư vấn theo QĐ79 - bài 4
 • Quyết định số 79/QĐ-BXD - Quiz 4

Bài thực hành số 5 và các tình huống (Gtv)

 • Bài thực hành số 5 xác định chi phí tư vấn (Gtv)
 • Quyết định số 79/QĐ-BXD - Tình huống Case Study 5
 • Thiết kế bảng Excel tra Chi phí QLDA và Tư vấn theo QĐ79 - bài 5
 • Quyết định số 79/QĐ-BXD - Quiz 5

Bài thực hành số 6 và các tình huống (Gtv)

 • Bài thực hành số 6 xác định chi phí tư vấn (Gtv)
 • Quyết định số 79/QĐ-BXD - Tình huống Case Study 6
 • Thiết kế bảng Excel tra Chi phí QLDA và Tư vấn theo QĐ79 - bài 6
 • Quyết định số 79/QĐ-BXD - Quiz 6

Bài thực hành số 7 và các tình huống (Gtv)

 • Bài thực hành số 7 xác định chi phí tư vấn (Gtv)
 • Quyết định số 79/QĐ-BXD - Tình huống Case Study 7
 • Thiết kế bảng Excel tra Chi phí QLDA và Tư vấn theo QĐ79 - bài 7
 • Quyết định số 79/QĐ-BXD - Quiz 7

Bài thực hành số 8 và các tình huống (Gtv)

 • Bài thực hành số 8 xác định chi phí tư vấn (Gtv)
 • Thiết kế bảng Excel tra Chi phí QLDA và Tư vấn theo QĐ79 - bài 8
 • Quyết định số 79/QĐ-BXD - Tình huống Case Study 8
 • Quyết định số 79/QĐ-BXD - Quiz 8

Bài thực hành số 9 và các tình huống (Gtv)

 • Bài thực hành số 9 xác định chi phí tư vấn (Gtv)
 • Quyết định số 79/QĐ-BXD - Tình huống Case Study 9
 • Thiết kế bảng Excel tra Chi phí QLDA và Tư vấn theo QĐ79 - bài 9
 • Quyết định số 79/QĐ-BXD - Quiz 9

Bài thực hành số 10 và các tình huống (Gtv)

 • Bài thực hành số 10 xác định chi phí tư vấn (Gtv)
 • Quyết định số 79/QĐ-BXD - Tình huống Case Study 10
 • Thiết kế bảng Excel tra Chi phí QLDA và Tư vấn theo QĐ79 - Hoàn thành
 • Quyết định số 79/QĐ-BXD - Quiz 10
backend/upload/images/avatars/origins/90402-teacher.png

Phiên bản 1.0

- Khởi tạo ngày 14/07/2017

- Tiếp tục bổ sung nội dung, các bài học 06/10/2017

- Xuất bản ngày 10/10/2017