Khóa Định giá xây dựng dành cho kỹ sư Dự toán, Quantity Suveyor (QS)

Giảng viên : Nguyễn Thế Anh

1,000,000

Đăng nhập

Thời lượng: 0 giờ

Bài giảng: 5 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

Khóa Định giá xây dựng dành cho kỹ sư Dự toán, Quantity Suveyor (QS)

Chuyên đề Những yêu cầu cơ bản đối với Kỹ sư dự toán, Kỹ sư định giá và Kỹ sư QS

  • Những kiến thức cần thiết của người Kỹ sư lập dự toán
  • Những kiến thức cần thiết của người kỹ sư định giá
  • Những kiến thức cần thiết của kỹ sư Quantity Surveyor (QS)
  • Câu chuyện về tích lũy năng lực, kinh nghiệm nghề xây dựng

Quản lý dự án theo quy định hiện hành. Rất cần cho người lập dự toán, định giá xây dựng và kỹ sư QS

  • Dự án đầu tư xây dựng là gì? Nắm khái niệm này có liên quan gì đến dự toán?

Kiến thức và tư duy về đầu tư người lập dự toán, định giá xây dựng và kỹ sư QS cần nắm

Những kiến thức về xây dựng Ks dự toán, định giá và QS cần trang bị

Một vài kiến thức nền cho công việc Lập dự toán, Định giá xây dựng, Quantity surveyor

Một vài kiến thức về bản vẽ, khối lượng

Các đặc điểm của sản phẩm (công trình) xây dựng

Các đặc điểm của sản xuất xây dựng có ảnh hưởng đến giá trị dự toán

Một số phẩn chất, tinh thần, tư duy và thái độ

Bài thi cuối khóa, cấp chứng chỉ, chứng nhận

backend/upload/images/avatars/origins/90402-teacher.png