Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 3
Có mấy phương thức lựa chọn nhà thầu

Chi thẩm định HSMT, HSYC được tính bằng?

Trong các gói thầu xây dựng mà tại thời điểm lựa chọn nhà thầu và đàm phán ký kết hợp đồng đã đủ điều kiện để xác định chính xác về khối lượng và đơn giá, dự phòng phát sinh khối lượng nên để bao nhiêu phần trăm so với tổng chi phí xây dựng và chi phí hạng mục chung của gói thầu?

Phương thức một giai đoạn 2 túi hồ sơ được áp dụng cho những hình thức lựa chọn nhà thầu nào sau đây?

Việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án thuộc thẩm quyền của?

Phương thức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu 10 tỷ đồng là?

Giá trị của bảo đảm dự thầu đối với gói thầu xây lắp quy mô nhỏ là bao nhiêu % giá gói thầu

Khi lập hồ sơ mời thầu, bên mời thầu có thể quy định nội dung "tất cả nhân sự chủ chốt do nhà thầu đề xuất trong hồ sơ dự thầu phải đóng bảo hiểm tại nhà thầu tối thiểu 03 năm" hay không?

Chủ đầu tư Y đang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp (có giá gói thầu 25 tỷ đồng) trên địa bàn tỉnh A. Hồ sơ mời thầu quy định nhà thầu phải có 3 hợp đồng tương tự, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu 18 tỷ đồng, trong đó có 1 hợp đồng xây dựng trên địa bàn tỉnh A. Hỏi quy định như vậy có phù hợp không?

Chủ đầu tư X tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có giá gói thầu 800 triệu đồng theo phương pháp giá cố định. Sau khi đánh giá, nhà thầu A có điểm kỹ thuật 80/100 điểm; có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch là 750 triệu đồng. Nhà thầu B có điểm kỹ thuật 82/100 điểm, có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch là 800 triệu đồng. Nhà thầu C có điểm kỹ thuật 97/100 điểm, có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch là 805 triệu đồng. Các nhà thầu không có thư giảm giá. Hỏi nhà thầu nào được xếp hạng thứ nhất?

Trong hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp, nhà thầu có bắt buộc phải chào đơn giá các hạng mục công việc không vượt quá định mức, đơn giá do Nhà nước quy định hay không?

Khi tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu đối với đấu thầu qua mạng, trường hợp giá dự thầu đính kèm đơn dự thầu (bản scan đơn dự thầu) khác so với giá dự thầu ghi trong biên bản mở thầu thì bên mời thầu sẽ xử lý như thế nào?

Có ý kiến cho rằng: "Đấu thầu mới có bảo đảm cạnh tranh" là đúng hay sai ?

Trường hợp gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, bên mời thầu phải gửi thông báo bằng văn bản về kết quà đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật đến:

Gói thầu hỗn hợp là gói thầu bao gồm:

Phát biểu nào đúng về định nghĩa gói thầu?

Ngôn ngữ sử dụng trong đấu thầu:

Quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường, gồm:

Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn, gồm:

Nội dung nào dưới đây thuộc trách nhiệm của tổ chức/bộ máy thẩm định trong đấu thầu: